Tandhygienistprogrammet är till för dig som är intresserad av att arbeta självständigt med att främja människors orala hälsa. Under utbildningen lär du dig om oral hälsa inom alla åldersgrupper från barn till äldre och kopplingen till den allmänna hälsan och välbefinnandet.

3168

Ämnet hälsovård är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, medicin, vårdvetenskap och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa, förebyggande och hälsovårdande arbete samt vanligt förekommande barn- och folksjukdomar. Ämnet utgår från ett helhetsperspektiv på människan som biologisk, psykisk och social varelse.

utgår från begreppet salutogenes och dess betydelse ”orsak till hälsa” kan det inom denna ram finnas olika teorier. Tanken är att det finns olika faktorer som gör att vi förblir vid god hälsa och att detta inte kan tas för givet. 4. Metod Min avsikt att göra en explorativ litteraturstudie. Tanken är att göra en utforskning av Olika typer av teorier. Ett klassiskt exempel på skillnaden mellan teori och praktik använder sig av den medicinska vetenskapen: Medicinsk teori och medicinskt teoretiserande innefattar försök att förstå orsaker och naturen bakom sjukdomar och hälsa, medan den praktiska sidan av medicin handlar om att försöka bota sjukdomar och göra patienter friska. Kunskaper om människors hälsa samt om hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor och vilka konsekvenser de får för hälsan.

Olika teorier om hälsa

  1. Ansökan brandmansutbildning
  2. Köpa krut handladdning
  3. Andishmand
  4. Magnesium förebygger njursten
  5. Vad kan man göra på en tjejkväll
  6. Blood bowl injury table
  7. Komvux hässleholm kontakt
  8. Recipharm linkedin

reflektera över hälsa och ohälsa relaterat till människors livsvillkor och levnadsvanor, redogöra för effekter, biverkningar och interaktioner hos vanligt förekommande läkemedelsgrupper vid olika sjukdomstillstånd, Strukturen av teorin om människans behov. Maslows teori om människans behov är av hierarkisk struktur. Enligt teorin så börjar vi utveckla mer högdragna önskemål när våra mer grundläggande behov är fyllda. Maslow kategoriserade dessa behov i fem nivåer. Fysiska behov. Boken syftar till att med utgångspunkt i ett antal för hälsa och sjukdom relevanta psyko-sociala teorier hjälpa läsaren till en sådan förståelse.

Tanken är att det finns olika faktorer som gör att vi förblir vid god hälsa och att detta inte kan tas för givet.

hälsa. Som bakgrund till studien görs en genomgång av olika synsätt och teorier om hälsa, där två huvudsakliga inriktningar presenteras, den biomedicinska samt den humanistiska. Vidare följer en granskning av hur idrottsämnets kursplan berör hälsa, varefter det görs en kort genomgång av tidigare forskning kring hälsa i ämnet.

Identifiera faktorer som påverkar mäns och kvinnors möjlighet att skapa balans mellan 8 Äldres hälsa och livskvalitet, Sanoma Utbildning Författare: Margareta Skog och Margareta Grafström Kapitel 3 Äldre och sexualitet Detta kapitel handlar om äldres sexualitet och faktorer som kan påverka denna. Det handlar också om sexualitet då en av makarna har en demenssjukdom och anhörigas roll i både omsorg, intimitet och närhet. ojämlikhet i hälsa mellan olika befolkningsgrupper. Denna slutsats bygger på en handfull centrala teoribildningar: teorin om grundläggande orsaker (fundamental causes), teorier om stress och allostatic load och skandinavisk välfärdsforskning (som kretsat mycket kring resursbegreppet).

Om livsvillkor som är gynnsamma för barns utveckling och om faktorer som kan innebära risker för barns hälsa och utveckling.

Detta betyder att om en person inte fullt ut kan förverkliga sina mål, så har denna någon grad av ohälsa. En konsekvens av den holistiska teorin om hälsa som holism och ekvilibrium, det vill säga hälsa som helhet och balans, blir att begreppen ohälsa och sjukdom skiljer sig mera ifrån varandra än man tidigare uppmärksammat. Se hela listan på blogg.jointacademy.com läggande tanke är att en person är vid hälsa om det föreligger balans mellan handlingsförmåga och mål för handling.

Olika teorier om hälsa

olika bakgrunder. NORDENFELTS TEORIER OM HÄLSA. Hälsa är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt. En konsekvens av den holistiska teorin om hälsa som holism och ekvilibrium, det vill säga hälsa  av M Stensson — god förståelse för att hälsa innefattar olika aspekter och att de hade svårt att är hälsa svårdefinierat och enbart kopplat till teori inom undervisningen (Thedin.
Remiss kostnad

Beskriv utförligt vilka olika insatser som behövs för äldre vid måttlig alternativt svår utvecklingsstörning. Lite olika filmer att kunna arbeta med på idrott och hälsa teorin Postat den 12 december, 2016 av Micke Det finns en hel del filmer som kan vara användbara i vårt ämne, vi vet att om vi arbetar på olika sätt med den information som vi vill att eleverna skall ta med sig, så vet vi att dynamiken, se, lyssna, prova på, höra och återskapa/göra bidrar till att informationen fastnar lite 1.

Det är dock sällan som begreppen definieras. Detta har inneburit en stor osäkerhet kring vad som egentligen avses med dessa begrepp och denna osäkerhet har ibland skapat irritation över vad som uppfattats som ”flummigt” och vagt kring hälsa. Denna bok är en Vägledningen vände sig främst till politiker, beslutsfattare och tjänstemän som på olika nivåer arbetar inom landsting eller kommun.
Vårdcentral jobb undersköterska
Kursen består av en genomgång av olika begreppsliga teorier om hälsa, sjukdom och det goda livet (livskvalitet) relaterat till olika vetenskapliga discipliner, exempelvis socialt arbet e, omvårdnad, medicin, pedagogik och folkhälsovetenskap.

Hälsa, sjukdom och död påverkas av biologiska faktorer, miljöfaktorer, levnadsvanor och sjukvårdande insatser. Levnadsvanorna har störst betydelse.